Powstańcze relacje świadków

Wspomnienia medyka z Powstania WarszawskiegoAndrzej Danysz,
ur. 22.02.1924 r. w Warszawie
kapral podchorąży Armii Krajowej
ps. "Filozof"
kompania "Grażyna" batalion AK "Gustaw-Harnaś"


Korzenie

         W rodzinie Danyszów było wielu znanych i zasłużonych naukowców i społeczników. Mój dziadek, Piotr Danysz (1859-1924), miał dwóch braci, Jana i Tadeusza) oraz siostrę Marię.

         Młodszym bratem Piotra Danysza był Jan (1860-1928). Obaj z Piotrem uczęszczali do gimnazjum w zaborze pruskim, a zatem z językiem wykładowym niemieckim. Pewnego dnia nauczyciel nazwał wychowywanego w duchu głęboko patriotycznym Jana "polską świnią". Bezpośrednio po tym Jan Danysz znikł. Po roku napisał do rodziny, że jest w Paryżu, a po dwóch latach poprosił brata Piotra, aby mu przysłał swoje świadectwo maturalne. Na podstawie tegoż świadectwa podjął studia na wydziałach biologii oraz matematyczno-fizycznym na Sorbonie, które ukończył z odznaczeniem w 1882 r.
         Przez cały okres pobytu w Paryżu utrzymywał się sam w różny sposób. Pracował m.in. jako dziennikarz, wszystkie wolne chwile poświęcając pracy badawczej. Wreszcie otrzymał pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i własne laboratorium w Instytucie Pasteura. Od tego momentu rozpoczęła się piękna kariera naukowa Jana. Szerokie zainteresowania i głęboka wiedza doprowadziły go do wielu odkryć w różnych dziedzinach, przede wszystkim w mikrobiologii. Jednym z większych sukcesów Jana było stworzenie podstaw leczenia surowicami (tzw. "fenomen Danysza"). Zasadniczym zainteresowaniem filozofa-przyrodnika była jednak teoria ewolucji. Studiował więc wiele dziedzin, m.in. mechanikę, fizykę, chemię, nawet psychofizykę, co doprowadziło do wydania obszernego dzieła La genese de l' energie psychique (Paryż 1921). W laboratorium Jana studiowały znane powagi naukowe, np. Szwed Svante August Arrhenius, który później został laureatem nagrody Nobla (1903).
         Osiągnięcia Jana w dziedzinie mikrobiologii rolniczej skutkowały zaproszeniami do Rosji, Hiszpanii, Portugalii i Ameryki, a wreszcie do Afryki, gdzie badał dżumę bydlęcą i wprowadził odpowiednie metody leczenia. Rząd Australii zaprosił go, aby pomógł w rozwiązaniu problemu plagi królików pustoszących pastwiska owiec i zbiory rolne. W specjalnie przygotowanym dla niego wspaniałym laboratorium Jan po roku badań odkrył bakterię Bacillus rati Danysz, która okazała się nieszkodliwa dla ludzi, a chorobotwórcza dla królików. Podczas I wojny światowej Jan Danysz prowadził badania na temat higieny w okopach i doprowadził do likwidacji plagi szczurów, gnębiącej armię francuską.
         Równocześnie był przez cały czas głębokim patriotą. W swym domu w Auteuil założył polskie towarzystwo "Spójnia". Mieszkało tam wielu Polaków przebywających na emigracji. Podczas wojny ogłosił wspólnie z Wacławem Gąsiorowskim Appel aux Polonais, wzywający Polaków do wstępowania w szeregi armii francuskiej. Janowi Danyszowi poświęcono wiele wspomnień i ciepłych słów. Pisał o nim Stanisław Przybyszewski w swoich Pamiętnikach, Stefan Żeromski, Wacław Gąsiorowski, Wincenty Lutosławski, Bronisław Laskownicki i wielu innych, którzy korzystali w Paryżu z jego pomocy i opieki.
         Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Jan Danysz postanowił powrócić do kraju. W 1919 r. kupił nawet majątek pod Poznaniem - Szalajewo. W 1921 r. Uniwersytet Poznański ofiarował mu katedrę bakteriologii, której jednak ze względu na zły stan zdrowia nie przyjął. Światowej sławy uczony zmarł w Paryżu 14 stycznia 1928. r. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń. Za zasługi dla Francji odznaczony został m.in. Legią Honorową, Polska zaś nadała mu Order Polonia Restituta. Zwany był we Francji "nieoficjalnym ambasadorem Polski".

         Jan miał 5 synów. Jednym z nich, który stał się kontynuatorem naukowych aspiracji ojca, był najstarszy syn, Jan Kazimierz Danysz, urodzony w marcu 1884 r. w Paryżu. Jan Kazimierz był absolwentem paryskiej szkoły fizyki i chemii (w słynnej szopie małżonków Curie) wydziału matematyczno-fizycznego Sorbony. Był uczniem Piotra Curie i Marii Skłodowskiej-Curie. W 1905 r. uzyskał dyplom inżyniera i został asystentem Piotra Curie, a w 1906 r. opublikował pracę o promieniotwórczości ołowiu. Następnie, 4 lata po ukończeniu wydziału matematyczno-fizycznego Sorbony, został asystentem Marii Skłodowskiej-Curie. W 1913 r. uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych. Gdy w 1913 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie postanowiło zorganizować Pracownię Radiologiczną w Warszawie i zwróciło się do Marii Skłodowskiej-Curie o objęcie kierownictwa - wielka uczona zaproponowała na to stanowisko swoich najzdolniejszych uczniów - Jana Kazimierza Danysza i Ludwika Wertensteina. Obaj przybyli do kraju i z zapałem zabrali się do organizowania nowej placówki. Otwarcie nastąpiło w lutym 1914 r. Po wybuchu I wojny światowej, jako obywatel francuski wrócił do Paryża, został powołany do wojska i jako oficer armii francuskiej zginął pod Rouen w listopadzie 1914 r. Miał zaledwie 30 lat. Pozostawił po sobie 18 publikacji. Największym jego osiągnięciem jest "spektrometr Danysza", podstawowe urządzenie do badania promieni beta, emitowanych przez naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze. Pośmiertnie został odznaczony orderem Legii Honorowej.

         Jan Kazimierz miał 2 dzieci: Mariana i Marię. Marian ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, specjalizował się w fizyce, został profesorem w szkole Wawelberga i na Uniwersytecie Warszawskim. Był światowej sławy uczonym, specjalistą fizyki atomowej, jednym z polskich kandydatów (wspólnie z prof. Jerzym Pniewskim) do nagrody Nobla. Przez szereg lat był pierwszym wicedyrektorem Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej.

         Piotr Danysz, obywatel ziemski, właściciel majątku Brusów (w pobliżu Ryk, woj. lubelskie), należał do grupy wybitnych działaczy spółdzielczych, Współorganizował m.in. spółdzielnie mleczarskie w woj. lubelskim. Był postępowym i wykształconym rolnikiem. Główną jego pasją była działalność społeczna. Napisał wiele rozpraw i broszur na tematy związane z popularyzacją racjonalnej uprawy ziemi i hodowli, prowadził w swoim domu tajną szkołę dla chłopów i ich dzieci. Większą część swego majątku rozparcelował wśród chłopów (na gruntach tej ziemi powstała kolonia Brusów) ponadto ufundował wiele stypendiów dla dzieci chłopskich, umożliwiając ich kształcenie. Przez władze carskie został za działalność patriotyczno-społeczną skazany na 6 miesięcy więzienia. W Brusowie gospodarzy obecnie dawny pracownik Piotra i jego ambicją jest podtrzymanie tradycji tego domu. W sąsiednim Oszczywilku Piotr ofiarował część swoich gruntów pod szkołę, która istnieje do chwili obecnej i nosi jego imię.

         Piotr Danysz miał 5 dzieci. Jednym z nich była córka Regina, która wybrała drogę naukową i społeczną. Studiowała geografię w Szwajcarii i Francji, uzyskując stopień doktora geografii. Po powrocie do kraju pracowała u prof. Eugeniusza Romera i wyszła za mąż za geologa, Albina Fleszara, bohaterskiego dowódcy VI batalionu I Brygady Legionów Polskich, późniejszego bliskiego współpracownika Piłsudskiego. Mjr Fleszar zginął śmiercią tragiczną w 1916 r. i został pochowany z pełnymi honorami i w obecności Piłsudskiego na Cmentarzu Powązkowskim. Regina Danysz-Fleszarowa po zakończeniu I wojny światowej podjęła pracę w Instytucie Geologicznym w Warszawie. Była geografem, geologiem, aktywną działaczką społeczno-polityczną. Była pionierem ruchu kobiecego w Polsce. W latach 1935-1938 piastowała godność senatora RP.

         Jednym z synów Piotra był Michał Danysz, mój ojciec, urodzony w 1895 r. W 1905 r. brał udział w strajkach szkolnych. W 1915 r. został powołany do wojska rosyjskiego, gdzie skończył szkołę oficerską i uczestniczył w walkach z Niemcami. Po wybuchu rewolucji październikowej wstąpił do korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego i następnie wraz z wojskiem wracił do Polski. Będąc w wojsku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Po ich ukończeniu i uzyskaniu stopnia mgra praw rozpoczął pracę w sądownictwie wojskowym - początkowo w Brześciu n. Bugiem, a potem w Przemyślu. Ożenił się z Jadwigą Strzałkowską, z którą miał 2 synów - Andrzeja Witolda i Witolda Macieja.

         Los sprawił, że jestem kontynuatorem tradycji naukowych w rodzinie Danyszów. Mimo trudności związanych z wybuchem II wojny światowej, okupacją i Powstaniem Warszawskim, którego byłem uczestnikiem, skończyłem studia medyczne i poświęciłem się karierze naukowej specjalizując się w farmakologii. Zdobywałem kolejne stopnie naukowe uzyskując w 1980 r. tytuł profesora zwyczajnego.
         Jestem autorem ponad 500 publikacji naukowych, przeglądowych, monografii i podręczników. Te ostatnie były publikowane w wielu wydaniach, a podręcznik dla średniego szkolnictwa medycznego doczekał się 11 wydań. Byłem promotorem 41 prac doktorskich i opiekunem kilku habilitantów, których większość uzyskała tytuły profesorskie.
         Za swoją działalność zostałem uhonorowany tytułem doktora honoris causa AM w Białymstoku i odznaką "Zasłużony dla Białostocczyzny". Powołano mnie na członka Nowojorskiej Akademii Nauk. Otrzymałem Złoty Medal Międzynarodowej Akademii w Paryżu, członkostwo honorowe Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, wiele wyróżnień, odznaczeń i nagród, m.in. Nagrodę Naukową PAN, Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Zasługi dla Parlamentu Europejskiego, Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i wieloma innymi.

Dzieciństwo

         Mój ojciec powrócił z Rosji do Polski z oddziałami I Korpusu Polskiego gen. Dowbor-Muśnickiego. W grudniu 1918 r. rozkazem Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu porucznika. W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 r. został mianowany na stopień kapitana. Służąc w kolejnych pułkach piechoty ukończył równocześnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1928 r. został mianowany na stopień majora i przeniesiony z korpusu oficerów piechoty do korpusu oficerów sprawiedliwości.mjr Michał Danysz

         Został mianowany sędzią śledczym kolejno w Wojskowym Sądzie Okręgowym (WSO) w Warszawie i Brześciu a następnie od 1935 r. sędzią orzekającym w WSO Przemyśl, gdzie służył do sierpnia 1939 r.
         W 1922 r. ożenił się z Jadwigą Strzałkowską, z którą miał 2 synów - Andrzeja Witolda i Witolda Macieja.
         Ja urodziłem się 22 lutego 1924 r., mój brat 3, 5 roku później, 8 sierpnia 1927 r.. Mama w zasadzie zajmowała się wychowaniem synów. Trochę pracowała, gdy ojciec służył w Brześciu. Robiła to raczej dla urozmaicenia życia a nie dla potrzeby. Dzieci były jeszcze małe, a do pomocy w domu miała ordynansa, służącą i bonę do dzieci.Michał i Jadwiga Danysz z synami

         W Przemyślu ojciec był powołany na stanowisko zastępcy sądu okręgowego. Z racji swego stanowiska często kontaktował się z prezydentem miasta, z wojewodą. Miał niezwykle ujmujący sposób bycia, odznaczał się dużą komunikatywnością - był wesoły, dowcipny, kochający życie. Doskonały kompan, tancerz, kapitalny gawędziarz. Był przy tym człowiekiem bardzo skrupulatnym, nawet pedantycznym, zorganizowanym wewnętrznie.
         W dzieciństwie miałem właściwie jedwabne życie. Zastępca szefa sądu wojskowego w stopniu majora przed wojną w Przemyślu to była bardzo ważna funkcja, gwarantowała wysokie uposażenie i rangę społeczną. Rodzice często wyjeżdżali za granicę. Mieszkaliśmy w kolonii domów oficerskich, w 5 pokojowym mieszkaniu. Mama cały czas miała do pomocy służącą i bonę. W Przemyślu była to Niemka z pochodzenia, dzięki czemu ja i Maciek poznaliśmy dobrze język niemiecki. Mój brat, mimo że formalnie nosił imiona Witold Maciej, w domu a nawet w szkole nazywany był Maćkiem. Takie luksusy miałem do 16 roku życia, do momentu wybuchu wojny. W Przemyślu do września 1939 r. ukończyłem 3 klasy gimnazjum im. Morawskiego.
         Od najmłodszych lat moją lekturę stanowiły i stanowią nie tylko ksiązki naukowe ale także literatura piękna. Wychowałem się przede wszystkim na dwóch książkach, które utkwiły mi w pamięci: "Człowiek istota nieznana" Carella oraz "Łowcy mikrobów" Paula de Kruiffa. Czytałem je wiele razy. Trzecią taką ważną dla mnie skarbnicą wiedzy była czterotomowa encyklopedia "Wiedza i życie".
         Przed wojną najczęściej spędzałem wakacje w majątku mojego dziadka w Brusowie (pod Rykami), gdzie był piękny dwór z XVIII w. Któregoś roku zachorowałem na zapalenie wątroby i musiałem długo leżeć na leżaku w ogrodzie. Byłem pod ogromnym wrażeniem budzącej się przyrody. Odtąd jestem nią zafascynowany.

Wojna 1939

         W sierpniu 1939 r. przebywałem na obozie żeglarskim nad Naroczą na Wileńszczyźnie. Miałem wtedy 15 lat. Wojna wisiała w powietrzu. Zarówno z gazet jak i z radia dochodziły do nas - kursantów nastroje zbliżającego się zagrożenia. Kierownictwo obozu zakończyło kurs kilka dni wcześniej i poleciło nam wracać do domów.
         Do PrzemyśIa, gdzie mieszkałem z rodzicami i młodszym bratem trzeba było jechać koleją przez Warszawę. Tam kupiłem bilet do Lublina, bo na tyle tylko starczyło mi pieniędzy. W Lublinie wyszedłem z dworca do miasta zastanawiając się, co dalej robić.
         Na bilet do PrzemyśIa brakowało mi jak dobrze pamiętam 5 zł. W geście rozpaczy zwróciłem się do pierwszego napotkanego żandarma. Wylegitymowałem się i poprosiłem o pomoc. Żandarm, początkowo nieufnie spojrzał na mnie i zapytał:
         - "A ile ci brakuje do biletu?"
         Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że 5 zł. Po pewnej chwili wahania żandarm wyjął 5 zł i powiedział:
         - "Ale nie zapomnij zwrócić te pieniądze na ten adres".
         Na kartce napisał swoje nazwisko i adres. Do dziś pamiętam, że natychmiast po przyjeździe do domu poprosiłem moją mamę o pieniądze i tego samego dnia wysłałem na wskazany adres. Był to 1 września, czyli pierwszy dzień wojny i nie bardzo wierzyłem, że pieniądze dojdą do adresata.
         Ojca w domu nie było - już w sierpniu zastał zmobilizowany i przebywał, jak się później okazało na kielecczyźnie. W domu była moja matka, młodszy brat i służąca, która zresztą w następnych dniach odeszła do swojego domu na wsi.
         Pierwsze dni wojny pozostały w mojej pamięci jako chaos i przerażenie. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w pierwszych już dniach spadły na Przemyśl pierwsze bomby, nie czyniąc zresztą większych strat, ale pogłębiając wrażenie grozy i potęgując panikę wśród ludności. Przez dworzec kolejowy przewalały się tłumy uciekających z zachodu (Katowice, Kraków) ludzi.
         Byliśmy zaprzyjaźnieni z rodziną prezydenta miasta - pana Chrzanowskiego. Ojciec jego żony zaprzyjaźnionej z moją matką, bardzo nobliwy starszy pan, siedział w fotelu i będąc w stanie głębokiego szoku powtarzał:
         - " To niesłychane, to niesłychane".
         5-go września zwróciłem się do mojej matki:
         - "Mamo, chcę zgłosić się na ochotnika do wojska".
         Mama, ku mojemu zaskoczeniu odparła:
         - "Jeśli uważasz, że powinieneś - to idź".
         Koło Przemyśla stacjonował 36 pułk artylerii ciężkiej, którego dowódcą był płk Ludwig - znajomy mego ojca. Następnego dnia pojechałem tam rowerem. Z pewnym trudem udało mi się dostać do płk Ludwiga, który powiedział krótko:
         - "Masz zgodę rodziców? To dobrze. Przydasz mi się jako goniec. Za kilka godzin wyruszamy".
         Jak mogłem najszybciej pojechałem do domu, aby pożegnać się z mamą i zabrać najpotrzebniejsze przybory na wyprawę, o której nie wiedziałem jak długo będzie trwała. Otrzymałem przydział. Po zapadnięciu zmroku oddział wyruszył na ... wschód.
         Tempo poruszania się ograniczały wozy taborowe. Początkowo starałem się jechać swoim rowerem. Po kilku godzinach poprosiłem, aby pozwolono mi wejść na jeden z wozów. Był to drabiniasty wóz z sianem. Z ogromnym trudem wdrapałem się na wierzch razem z rowerem, przywiązałem rower sznurkiem do drągu na wierzchu siana a sam przywiązałem się do tego samego drąga paskiem od spodni. Szybko i mocno zasnąłem. Rano zatrzymaliśmy się na postój. Po obudzeniu stwierdziłem, że mój rower zniknął. Zameldowałem o tym mojemu dowódcy, chyba był to dowódca kompanii. Tylko wzruszył ramionami i powiedział:
         - "Trzymaj się swego wozu".
         Następnego dnia wyruszyliśmy ponownie o zmroku. Wyczuwało się juz pewien niepokój. Front się zbliżał, a Niemcy w przeciwieństwie do nas poruszali się samochodami. Tej nocy spałem wyjątkowo mocno. Obudziłem się o świcie. "Mój" wóz, pełen siana, stał w jakiejś zagrodzie bez koni. W całej wiosce słychać było krzyki i biegających ludzi. Wojska nie było, woźnicy mojego wozu również. Co robić?
         Wiedziałem, że zostać tu nie mogę - byłem w rzucającym się w oczy mundurze harcerskim. Z krzyków ludzi w wiosce zorientowałem się, że Niemcy nadchodzą. Postanowiłem dogonić mój oddział - wiedziałem, że mogę tego dokonać tylko wozem. Trzeba było zaprząc konie do wozu.
         Konie stały w stajni. Trzeba im było założyć uprząż i zaprząc do wozu. Męczyłem się strasznie i nie za dobrze mi to wychodziło. W drzwiach stajni stała kilkunastoletnia ułomna dziewczyna i śmiała się ze mnie. Byłem wściekły.
         - "Zamiast się wyśmiewać, mogłabyś mi pomóc."
         Okazała się bardzo sprawna. Po kilku minutach konie były zaprzęgnięte do wozu. Serdecznie jej podziękowałem i ruszyłem - bardzo niefortunnie. Nie zwróciłem uwagi, że wóz był nieznacznie bokiem do zamierzonego kierunku jazdy. Natychmiast się przewrócił a ładunek, tzn. siano wywaliło się na podwórze. Dziewczyna zanosiła się ze śmiechu. Nie dziwiłem się jej. Cóż mi pozostało? Oczyściłem wóz z siana, z dużymi trudnościami udało mi się postawić go na koła i wreszcie mogłem wyruszyć w pogoń za wojskiem. Miałem świadomość, że nie będzie to łatwe.
         Drogą szli uciekający przed Niemcami. Wielu z nich prosiło mnie, aby mogli się przysiąść. Początkowo odmawiałem, ale w końcu uznałem, że nie mam prawa odmawiać. Po godzinie wóz był tak naładowany, że konie z trudnością ciągnęły. Byłem zaniepokojony i niepewny, co robić dalej. W pewnym momencie podjechał do mnie mężczyzna na osiodłanym koniu. Odezwał się do mnie:
         - "Proponuję ci zamianę - twój wóz za mego konia ".
         Zdecydowałem się natychmiast. Zatrzymałem wóz i po chwili siedziałem już w siodle na pięknym wałachu. Dziwnym zbiegiem okoliczności mężczyznę tego spotkałem kilka lat po wojnie na ulicy w Warszawie. Poznaliśmy się wzajemnie i przypomnieliśmy sobie nasz, co najmniej dziwny, handel wymienny. Okazało się, że mężczyzna ten dojechał do Lwowa, pozbył się wszystkich swoich pasażerów i zaczął zarabiać transportem - przewoził pasażerów i towar. Uważał, ze zrobił dobry interes.
         Tymczasem ja kłusując dogoniłem po kilku godzinach swój oddział. Powitano mnie jakbym wstał z grobu. Dowódca kompanii spojrzał na mojego konia i powiedział:
         - "Złaź z tego konia - zabieram go dla siebie."
         Wiedziałem, że w wojsku nie ma dyskusji.
         - "A co ze mną?"
         - "Możesz wziąć sobie konia taborowego" usłyszałem.
         Końmi taborowymi były perszerony o szerokim zadzie i grzbiecie. Podstawiono mi jednego nawet osiodłanego, na którym jednak wytrzymałem zaledwie kilka godzin jazdy - miałem odparzone fatalnie pośladki i uda. Wstydząc się niezmiernie poprosiłem o zezwolenie, abym mógł przesiąść się na bryczkę, którą jechały 4 kobiety - prawdopodobnie żony naszych oficerów. Oddział nasz posuwał się ciągle na wschód, a właściwie na południowy wschód.
         Pewnej nocy, było to 16 września zostaliśmy ostrzelani. Dowódca oddziału, prawdopodobnie dowódca kompanii, rozkazał zebrać się żołnierzom i miał do nas krotką przemowę:
         - "Żołnierze, w sąsiedniej wiosce zostaliśmy zdradziecko ostrzelani przez ukrywającego się wroga. Nie możemy tego tak zostawić. Wrogów trzeba złapać i ukarać. Organizuję wyprawę pacyfikacyjną. Zabieram ze sobą tylko ochotników".
         Zgłosiłem się i dostałem pierwszy w swym życiu karabin. W grupie "pacyfikacyjnej" było chyba 20-25 ludzi. Chodziliśmy od chaty do chaty i szukaliśmy broni. Znaleźliśmy 3 karabiny. Broń i prawdopodobnych właścicieli aresztowaliśmy i z dumą przyprowadziliśmy ich do naszego obozu. Dowódca wystawił strażników i powiedział, że jutro odbędzie się sąd polowy. Nie było żadnych prób samosądu. Poszliśmy spać.
         Rano obudziły nas krzyki i głosy w obcym języku. To, co zobaczyłem zmroziło mi krew w żyłach. Cały nas obóz otoczony był wiankiem czołgów i żołnierzami w charakterystycznych pałatkach. Przez tubę usłyszeliśmy polecenie łamaną polszczyzną:
         - "Nie ruszać się i siedzieć na miejscu".
         Polecono następnie złożyć broń i amunicję w jedno miejsce. Potem na skraju naszego obozowiska zasiadła komisja z tłumaczem i zajęła się selekcjonowaniem sprzętu i ludzi, Po pierwsze ogłoszono, że broń i amunicja oraz cały sprzęt łącznie z końmi przechodzą na własność armii radzieckiej. Żołnierze są wolni i mogą wracać do domów. Oficerowie natomiast zostaną przewiezieni do Kołomyi i tam będą podlegali badaniom przez odpowiednie służby radzieckie.
         Komisja doszła wreszcie do mnie. Nie wiedzieli jak mnie zakwalifikować i co ze mną zrobić. Wreszcie zdecydowali, ze mam być przewieziony razem z oficerami do Kołomyi. Kazano mi wsiąść na wóz, gdzie siedzieli już oficerowie i cała kolumna wozów i strażników na koniach ruszyła. Po godzinie czy dwóch dowieziono nas do Kołomyi i wysadzono na rynku. Grupa oficerów ze mną ubranym w mundur harcerski liczyła ok. 20 osób. Otoczył mas tłum mieszkańców miasteczka składający się głównie z ukraińskich i żydowskich wyrostków. Zaczęli wykrzykiwać do nas obraźliwe wyzwiska, potem zaczęli na nas pluć i zrywać epolety i naszywki. Był to pewnego typu lynch. Czułem się bardzo upokorzony. Podobnie a może gorzej odczuwali to oficerowie, Strażnicy radzieccy nie reagowali, a nawet było widać na ich twarzy pewne rozbawienie i satysfakcję.
         Po pewnym czasie poprowadzono nas do więzienia. Tam ulokowano nas w jednej dużej celi. Noc spędziliśmy w prymitywnych warunkach na siennikach. W następnym dniu rozpoczęły się przesłuchania. Pouczono mnie, abym nie przyznawał się do ojca oficera. Mijały monotonne więzienne dni. 8-go czy 10-tego dnia wezwano mnie na przesłuchanie. Opowiedziałem o ojcu nauczycielu i mojej przypadkowej obecności w tej grupie. Ot ... uciekinier.
         Następnego dnia wypuszczono mnie. Pod bramą więzienia natknąłem się na panią w średnim wieku, która wypytywała mnie o swego męża nazwiskiem Noi. Był to miejscowy notariusz. Niestety, nic o nim nie słyszałem. Pani Noi zainteresowała się teraz moją osobą.
         - "A co ty tu robisz ?" spytała.
         Opowiedziałem w skrócie swoją historię i moje przesłuchania w więzieniu.
         - "No a co teraz zamierzasz robić?" - spytała pani Noi.
         - "Chciałbym się dostać do Krzemieńca, gdzie mieszka mój stryj".
         Wiedziałem, że punktem zbornym rodziny miał być Krzemieniec, gdzie najstarszy brat mojego ojca, Żelisław, był zarządcą majątku Liceum Krzemienieckiego. Pani Noi ostrzegła mnie, że teraz jest bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza dla Polaków - Ukraińcy wszystkich mordują.
         - "Do chwili uruchomienia kolei możesz pomieszkać u mnie".
         Oczywiście bardzo chętnie się zgodziłem. Mieszkała w małym domku z 9-letnim synem i gosposią. Spędziłem u niej chyba 7 czy 10 dni. Prawie nie wychodziłem na ulicę. Byliśmy praktycznie pozbawieni informacji - gazety nie wychodziły, a radio nadawało tyko po rosyjsku.
         Wreszcie uruchomiono kolej. Wepchnąłem się do zatłoczonego wagonu i dowiedziałem się, że pociąg jedzie tylko do Lwowa. Dobre i to - pomyślałem. Pociąg wlókł się jak żółw. Do Lwowa dojechaliśmy w nocy. Na dworcu był kłębiący się tłum. Dowiedziałem się, że nad ranem będzie pociąg do Łucka. Zdecydowałem się tam jechać, chociaż to wcale nie przybliżało mnie do Krzemieńca. Po kilku godzinach dojechałem do Łucka.
         Po wyjściu z dworca skierowałem się szosą do Równego. Po pewnym czasie spotkałem idącego wolniej, ale w tym samym kierunku, kolejarza. Był już w starszym wieku. Jak to mówił Wańkowicz bardzo "przywiteczny" chętnie przystał na moje towarzystwo. Był już na emeryturze i mieszkał nad samą granicą z Niemcami. Przeżył atak Niemców rankiem 1-go września i widział ich brutalność i okrucieństwo. Postanowił uciec od nich jak najdalej. Miał rodzinę na Wołyniu, gdzieś za Równem i tam postanowił dotrzeć. Szedł znacznie wolniej niż wynosiły moje możliwości, ale postanowiłem się go trzymać. Miał takie powiedzenie, które często powtarzał: "Pomalu, pomalu, rychtyg zajdziemy".
         Po przejściu kilkudziesięciu kilometrów przenocowaliśmy w jakiejś stodole i następnego dnia wyruszyliśmy dalej w kierunku Równego. Tam się rozstaliśmy. Trzeciego dnia dotarłem do Krzemieńca. Nie miałem trudności w znalezieniu swego stryja Żelisława Danysza, dyrektora majątków Liceum Krzemienieckiego. Liceum Krzemienieckie była to bardzo stara i szacowna instytucja uczelniana składająca się m.in. z gimnazjum i seminarium nauczycielskiego, którą utworzono na początku XIX w. z odpowiednią fundacją gwarantującą jej stałe dochody - m.in. majątki ziemskie.
         W domu mego stryja powitano mnie bardzo gościnnie. Mieszkał tam stryj Żelisław i jego gospodyni. Stryj był rozwiedziony ze swoją pierwszą żoną, z którą miał 3 lata starszego ode mnie syna Jerzego, nazywanego Teptusiem. Teptusia nie było w domu, nie pamiętam już gdzie przebywał. Od stryja dowiedziałem się, że moja Jadwiga z młodszym synem dotarli, uciekając przed Niemcami, do Brodów, skąd po zakończeniu działań wojennych wrócili do domu, do Przemyśla.
         W tej sytuacji po kilku dniach odpoczynku postanowiłem wrócić do swojego domu w Przemyślu. Pożyczyłem od stryja trochę pieniędzy i przez Lwów dojechałem do PrzemyśIa. W domu ku mojej radości zastałem mamę z moim młodszym bratem Maćkiem. Najważniejsze jednak, że znalazł się tam mój ojciec, który po kapitulacji polskiego wojska i rozbrojeniu przebrał się w ubranie cywilne i dotarł do PrzemyśIa. Po kilku dniach ojciec został ostrzeżony, że NKWD zamierza go aresztować. Natychmiast opuścił dom i samotnie, wpław, przedostał się przez San na stronę niemiecką.
         Po kilku dniach Rosjanie uzgodnili z Niemcami, że Polacy, którzy mogą udowodnić swoje pochodzenie z terenów zajętych przez Niemców, mogą przejść legalnie na drugą stronę. Dzięki temu cała rodzina (wraz z ojcem) znalazła się w domu rodziców Jadwigi Danysz ze Strzałkowskich - w Sosnowcu. Był to wówczas tzw. obszar Rzeszy.
         Tak się skończył mój udział w wojnie 1939 r.

Okupacja

         Po kilku miesiącach pobytu rodzice zorientowali się, że sytuacja dla niestałych mieszkańców Sosnowca może stać się niebezpieczna. Cała rodzina Danyszów przeniosła się do Książa Wielkiego w woj. kieleckim, dokąd została zaproszona przez dr Jadwigę Danysz, stryjeczną siostrę Michała, córkę Tadeusza.
         Doktor Jadwiga Danysz była wówczas najstarszym (przez wiele lat jedynym) lekarzem w tym miasteczku i cieszyła się ogromną sympatią i szacunkiem. Sama była osobą niezamężną. Mieszkała z nią owdowiała siostra z trojgiem dzieci, a potem druga siostra, która uciekła w dramatycznych okolicznościach ze Związku Radzieckiego.
         Jadwiga przyjęła nie tylko naszą rodzinę, ale również innych uchodźców, m.in. z Poznańskiego. Wszystkich utrzymywała w swym dużym, wygodnym domu. Aby nie mieć przerwy w edukacji, zacząłem pobierać prywatne lekcje z zakresu IV klasy gimnazjum u znanego w Książu Wielkim prof. Majewskiego. Równocześnie, jak wielu innych w tych czasach, próbowałem zarabiać. Rozpocząłem produkcję mydła, które w drodze tzw. handlu obwoźnego sprzedawałem w okolicznych wsiach. Również mój ojciec doraźnie zarabiał na handlu.
         Jesienią 1940 r. nasza rodzina przeniosła się do Warszawy, na zaproszenie kuzynów Rabków mieszkających na ul. Raszyńskiej na Ochocie. Kontynuowałem naukę w prywatnym gimnazjum Giżyckiego na Wierzbnie. Z niektórymi kolegami z gimnazjum do tej pory utrzymuję kontakt.
         W 1941 r. wróciła z internowania w Rumunii siostra mojej matki, Wanda, która w Rumunii wyszła za mąż za majora Sidorowicza. Wandzie Sidorowicz Niemcy przydzielili w zamian za zabrane mieszkanie majora Sidorowicza - pokój z kuchnią przy ul. Grottgera na Dolnym Mokotowie. Do tego to lokalu przeniosła się cała nasza rodzina. W jednopokojowym mieszkaniu przy ulicy Grottgera mieszkało nas pięć osób. Pokój był maleńki, nie było łazienki. Do spania rozkładało się sienniki na podłodze. Przez pewien czas mieszkali również u nas inni członkowie rodziny m.in. kuzynka wysiedlona ze Śląska, rodzice mojej matki. Tak działo się wtedy w wielu warszawskich domach.
         Ojciec otrzymał wówczas posadę rewidenta w Spółdzielni Spożywców "Społem", co stało się zasadniczym źródłem utrzymania całej rodziny. Siedziba Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" mieściła się na ulicy Różanej, na Mokotowie. Ojciec pracował głównie poza domem, w Sokołowie Podlaskim. Oczywiście nie ujawnił władzom okupacyjnym, że jest zawodowym wojskowym w stopniu majora, nie trafił więc do oflagu.
         Później ukończyłem liceum na tajnych kompletach zorganizowanych przy szkole Giżyckiego i uzyskałem w 1942 r." tajną" maturę. Przed 18-letnim Polakiem w Warszawie były właściwie tylko dwie możliwości - praca lub nauka w jednej z nielicznych istniejących szkół pomaturalnych. Trzeba było mieć Ausweiss, co relatywnie miało chronić przed aresztowaniami. Nie zawsze było tak faktycznie. Myślałem o Szkole Wawelberga, ale zdawałem sobie sprawę, że nie mam zamiłowania ani talentów do spraw technicznych.
         Przypadkowo spotkałem na ulicy swego kuzyna Krzysztofa Stefanowskiego. Opowiedział mi, że od roku chodzi do tzw. Szkoły Zaorskiego pod oficjalną nazwą "Private Fachschule für Sanitärhilfspersonal", a która jest faktycznie zakamuflowaną uniwersytecką medycyną. Szkoła ta mieściła się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w gmachu zakładów teoretycznych Wydziału Lekarskiego. Ważne było również to, że szkoła ta wydawała Ausweisy uznawane przez Niemców. Kuzyn uprzedził mnie, że o przyjęciu decyduje zdanie egzaminu wstępnego i świadectwo tzw. "małej matury".
         Postanowiłem spróbować. Z duszą na ramieniu zjawiłem się w początkach września na parterze gmachu zakładów teoretycznych w gronie kilkunastu innych kandydatów do szkoły. Po krótkim oczekiwaniu poproszono mnie do pokoju, w którym siedział prof. Kapuściński - fizyk. Pierwsze pytanie było dla mnie zaskakujące: "Dlaczego komar siadając na wodzie nie tonie?" Przypomniałem sobie o napięciu powierzchniowym, co okazało się trafne. Były oczywiście i inne pytania, których nie pamiętam. Okazało się, że zdałem.
         Wkrótce rozpoczęły się zajęcia. Początkowo były to wykłady w dużej sali wykładowej.
         Przede wszystkim byłem zachwycony znakomitymi wykładowcami: prof. Kapuściński (fizyka), prof. Przyłęcki (chemia), prof. Różycki (anatomia) i inni - byli to nie tylko wirtuozi słowa, ale wysokiej rangi naukowcy znani nie tylko w Polsce .Były to przede wszystkim nieprzeciętne osobowości, które do dzisiaj żyją w mojej pamięci. W ciągu pierwszego roku słuchacze przerabiali i zaliczali 2 lata medycyny.
         Poza studiami próbowałem, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny, różnych zajęć. Wynająłem np. wózek i rozwoziłem węgiel i kartofle. Pamiętam taką śmieszną historię. Na miejscu obecnego mostu Śląsko-Dąbrowskiego był most, Kierbedzia, dużo niżej położony. Żeby wjechać na trakt zwany wiaduktem Pancera, trzeba było długo jechać pod górę. Ciągnąc wózek z węglem, nie dawałem sobie rady. Rozglądałem się wszędzie, aby wynająć kogoś, kto by mi pomógł wózek wciągnąć na górę na plac Zamkowy. Niestety wynagrodzenie, jakiego zażądał mój potencjalny pomocnik przekraczało to, co ja ewentualnie mogłem dostać za sprzedaż węgla z tego wózka. Próbowałem zarabiać też w inny sposób. Zacząłem produkować mydło. Na medycynie jest chemia, wiedziałem jak się robi mydło. To mydło się nazywało "AD", Andrzej Danysz, używałem specjalnej pieczątki. Chodziłem na plac Kercelego, którego teraz już nie ma. Tam sprzedawałem wyprodukowane przez mnie mydło. Tak wyglądało moje życie codzienne.
         W drugim semestrze miałem egzamin z anatomii prawidłowej u prof. Stefana Różyckiego. Egzamin ten poszedł mi tak dobrze, że profesor zaproponował mi etatowe zatrudnienie w charakterze "demonstratora anatomii ". Oczywiście przyjąłem propozycję z radością. "Stanowisko" to wiązało się nie tylko z "Aussweisem" pracownika, ale również z określoną, choć niewielką pensją, która poprawiła moją sytuację materialną. Pracę rozpocząłem 1 września 1943 r. i trwała ona aż do wybuchu powstania tj. 1 sierpnia 1944 r.
         Moje obowiązki oblegały na prowadzeniu seminariów ze słuchaczami w niewielkich grupach. Jako demonstrator bywałem również na egzaminach z anatomii.
         Wśród kolegów tego samego semestru powstawały samorzutnie grupy koleżeńskie zawiązywały się bliskie przyjaźni. Moją pasją obok nauki była sztuka. Często organizowałem konspiracyjne wieczorki artystyczne, sam biorąc w nich udział jako konferansjer i recytator.
         Zaprzyjaźniłem się w tym czasie bliżej m.in. z Jadzią Miarczyńską. Była bardzo przystojna (mimo pewnego kalectwa) i miała piękny głos - sopran. Czasem śpiewała na sali wykładowej niekiedy wspólnie z kol. Lucjanem Szyszkowskim lub Tadeuszem Kisielińskim.
         Często odwiedzałem ją również w domu. Pamiętam, że mieszkała na Pradze na ulicy Szerokiej razem z matką, byłą śpiewaczką operową, z pochodzenia Rosjanką. Nasze spotkania zawsze kończyły się muzyką - śpiewem i grą na fortepianie. To były niezapomniane wieczory zwłaszcza, że byliśmy praktycznie pozbawieni możliwości korzystania z muzyki.
         Mijały kolejne okupacyjne lata.

Konspiracja

         Podczas niemieckiej okupacji członkowie wielu warszawskich rodzin działali w konspiracji. Podobnie było u nas. Ojciec, pracujący jako rewident Spółdzielni Spożywców "Społem" pracując w Sokołowie Podlaskim, prawdopodobnie uczestniczył w tamtejszych strukturach podziemnych. W domu nie mówiło się o takich rzeczach.
         Młodszy o prawie 4 lata brat, po przyjeździe do Warszawy natychmiast nawiązał kontakt z tajnym harcerstwem. Od 1940 r. był członkiem zastępu harcerskiego tajnej 49 WDH. Wiosną 1942 r. wraz z całym zastępem przeszedł do Szarych Szeregów, do zorganizowanej przez Stefana Mirowskiego drużyny im. Romualda Traugutta, tzw. "Zawiszaków". Na początku brał udział w akcji Mieczyki. Polegało to na tym, że harcerze napadali na Hitlerjugend, którzy szli ulica Belwederską i zabierali im mieczyki, nic więcej. Niemcy się połapali w procederze i zaczęli łapać Polaków. Potem Maciek wstąpił do batalionu "Zośka", gdzie był najpierw w DS-ach a od 1943 r. w Grupach Szturmowych. Brał udział w różnych akcjach.
         Wiedziałem o jego działalności. Ja byłem przeciwny konspiracji. Zdawałem sobie sprawę z beznadziejności takich działań i dysproporcji sił. Z drugiej strony każdy z nas miał poczucie honoru.
         Kiedy zacząłem w 1942 r. chodzić do szkoły Zaorskiego, jeden z moich kuzynów, Stefanowski, powiedział:
         - "Słuchaj, co ty robisz?"
         Odpowiedziałem:
         - "Na razie nie mam kontaktu".
         - "To ja cię skontaktuję".
         Kuzyn wprowadził mnie do konspiracji AK-owskiej - do kontrwywiadu. To był mój pierwszy kontakt z konspiracją.. Rola tego kontrwywiadu polegała na szpiegowaniu donosicieli i tych wszystkich, którzy zasługiwali na, nazwijmy to, eliminację. Byli przez ten kontrwywiad rozpracowywani i potem były wykonywane na nich wyroki. Oczywiście wyrok był tylko jeden, to znaczy wyrok śmierci. Musiałem, często nawet do nocy, pomimo godziny policyjnej, śledzić takich czy innych szpiegów, konfidentów, których zlecali mi moi przełożeni. Miałem czasami w związku z tym dramatyczne momenty.
         Kiedyś dostałem nazwisko i adres na ulicy Narbutta. Pomyślałem sobie - pójdę tam. Drzwi otworzyła kobieta. Powiedziałem, że chcę porozmawiać z jej mężem. Powiedziała, że niestety nie ma go w domu. Pomyślałem, że to dobrze, bo mógłby zadzwonić po Niemców. Zacząłem z nią rozmowę o działalności męża. W pewnej chwili zadzwonił telefon. Kobieta odebrała i powiedziała: "No, mam Pan szczęście, bo mój mąż zaraz tu będzie. Bardzo się zaniepokoił, że Pan przyszedł." Proszę sobie wyobrazić, jak szybko wtedy stamtąd wiałem. Uniknąłem śmiertelnego niebezpieczeństwa. Nie pamiętam, pod jakim pretekstem tam poszedłem. Była to dziecinada. Miałem wtedy zaledwie 18 lat.
         Chyba po roku, czy półtora roku, grupa, w której pracowałem została rozbita, w sposób zresztą bardzo dziwny. Przypadkowo poznałem jednego z młodych pracowników Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", który mieścił się na ulicy Różanej, na Mokotowie.
         Po pewnym czasie przyznał się on do przynależności do tajnej organizacji i przedstawił mi następującą propozycję:
         - "Proszę pana, ja nie będę nawet pytał, ale z góry wiem, że pan musi gdzieś pracować w jakiejś konspiracji. Otóż ja należę do organizacji "Miecz i Pług". Istnieje możliwość zakupu większej partii broni od Niemców".
         Propozycję przekazałem mojemu dowódcy. Stwierdził on, że muszą informatora najpierw zobaczyć i sprawdzić. W mieszkaniu moich rodziców urządzili spotkanie. Ukryli się w ubikacji, której drzwi zakryli czarnym papierem, zostawiając sobie szparkę do obserwacji. Zaprosiłem młodego człowieka do siebie i omawialiśmy pewne szczegóły przekazania broni. Broń miała być przekazana pod Puławami, w okolicy Dęblina, Garwolina. To miał być cały samochód ciężarowy broni i amunicji. Moi przełożeni obejrzeli mojego gościa, potem przeprowadzili całą inwigilację i analizę jego osoby i stwierdzili, że to jest wiarygodny człowiek.
         Propozycja dotycząca przejęcia broni została potraktowana bardzo poważnie. W związku z tym cały uzbrojony oddział kontrwywiadu wybrał się na akcję przejęcia broni i amunicji od Niemców. Okazało się, że to była prowokacja. Cała nasza grupa została otoczona przez Niemców. Kilkunastu moich kolegów zostało zastrzelonych lub wziętych na Pawiak. Dopiero potem się dowiedziałem, że "Miecz i Pług" to była organizacja stworzona przez gestapo dla inwigilacji naszych grup akowskich, czy innych organizacji podziemnych.
         Przed akcją mój dowódca powiedział, że ja nie mogę iść, bo już jestem tam zdekonspirowany. To uratowało mi życie. Jako jeden z niewielu uratowałem się z tej grupy. Moi dowódcy powiedzieli, że w tej sytuacji cała nasza rodzina musi uciekać z mieszkania. Przez prawie rok tułaliśmy się po całej Warszawie od jednego mieszkania do drugiego, a mieszkanie nasze stało wolne.
         W 1943 roku moi przełożeni powiedzieli: "Dla ciebie jest jedna możliwość. Musisz przekonać tego przedstawiciela "Miecza i Pługa", że nie masz żadnych dalszych kontaktów z AK i z nami, jeżeli on ci uwierzy, to ci da spokój, a jak nie uwierzy, to cię zastrzeli". Nawet pamiętam, gdzieśmy się spotkali. W czasie okupacji na rogu Marszałkowskiej i Alej były takie jednopiętrowe budki, gdzie były różne sklepy. W ty miejscu się spotkaliśmy. Zrobiłem z siebie głupka. Zacząłem płakać, że jestem taki nieszczęśliwy, że koniecznie chcę walczyć z Niemcami, ale nie mam dojścia, może on ułatwiłby mi takie. On tak na mnie patrzył, patrzył, patrzył i mówi: "No nie, ja nie mam żadnej możliwości". I dał mi spokój.
         Wtedy postanowiliśmy wrócić z powrotem do mieszkania. Chciałem dalej walczyć. Kontrwywiad powiedział: "Jesteś spalony i my nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego". Musiałem szukać innego dojścia. I znalazłem. Brat mojej koleżanki ze szkoły Zaorskiego zaproponował mi skończenie podchorążówki. Bardzo chętnie się zgodziłem.
         Zajęcia z podchorążówki miały różny przebieg. Były wykłady, ćwiczenia a nawet ćwiczenia w lesie z użyciem broni. Niektóre zajęcia odbywały się w naszym mieszkaniu. Kazano mi zrobić skrytkę na broń. To był trzeci czy czwarty cykl tych podchorążówek.
         Po skończeniu II turnusu Szkoły Podchorążych Rezerwy w maju 1944 r., jego słuchacze zebrali się w jednym z mieszkań, aby złożyć przysięgę. Wtedy okazało się, że w zasadzie nie wiemy, do jakiej właściwie organizacji podziemnej należymy. Nie był to przypadek odosobniony. Młodzi ludzie przede wszystkim chcieli walczyć z okupantem, nie było najważniejsze w ramach jakiej organizacji.
         Padły słowa:
         - "Teraz złożycie przysięgę na wierność".
         Zanim wypowiedzieliśmy rotę przysięgi, co czyniło nas żołnierzami ze wszystkimi tego konsekwencjami, zadałem pytanie:
         - "Zaraz, zaraz, ale komu my mamy składać przysięgę?"
         - "Nam"
         - "A co to znaczy? - ja na to - czy to jest AK i nic więcej?"
         - "Owszem, AK i coś więcej. NOW".
         NOW to była Narodowa Organizacja Wojskowa, utworzona w październiku 1939 r. i podległa prawicowemu Stronnictwu Narodowemu. W 1942 r. cześć NOW podporządkowała się Armii Krajowej, pozostała część utworzyła Narodowe Siły Zbrojne.
         Oczywiście w momencie składania przysięgi nie miałem pojęcia o tych subtelnościach politycznych. Sam osobiście w tym czasie nie reprezentowałem żadnych skrajnych poglądów. Byłem zarówno przeciwny prawicy jak i lewicy tj. komunistom.
         Nie miałem specjalnego wyboru. Gdybym odmówił złożenia przysięgi, mógłbym być podejrzany o zdekonspirowanie kolegów, instruktorów i lokalu. Mogło by się to skończyć nawet zastrzeleniem mnie jako potencjalnego denuncjatora. W tej sytuacji złożyłem przysięgę i zostałem żołnierzem NOW, otrzymując stopień kaprala podchorążego. Otrzymałem pseudonim, już nie pamiętam, jaki. Zostałem przydzielony do kompanii "Grażyna" NOW pod dowództwem podporucznika Mariana Krawczyka ps. "Harnaś" podległej Warszawskiemu Okręgowi AK.
         Zbliżał się 1 sierpnia 1944 r.

Powstanie

Powstanie          Wybuch powstania rozdzielił naszą rodzinę. Ojciec znajdował się w Sokołowie Podlaskim. Mama przebywała na terenie Śródmieścia Południowego. Ja, zgodnie z rozkazami, udałem się na ul. Sienkiewicza w Śródmieściu Północnym. Brat natomiast, z innymi żołnierzami I kompanii ""Maciek" batalionu "Zośka" znalazł się na Woli w rejonie koncentracji Zgrupowania "Radosław".
         Moja kompania "Grażyna", dowodzona przez ppor. "Harnasia" na wypadek powstania miała wyznaczoną koncentrację w Fabryce Trykotaży przy ul. Sienkiewicza 16. Mieliśmy się tam zgłosić 1 sierpnia 1944 r. na godz. 17.00.
         Na miejsce koncentracji przybyłem nie bez trudności ok. 16.00. Wyczuwało się atmosferę podniecenia, niepewności i zdenerwowania. Niemcy też zachowywali się nie tak butnie i pewnie jak zwykle. W miejscu zgrupowania, które stanowiły dość duże hale produkcyjne, doznałem szoku. Zgromadziło się tam bowiem kilkudziesięciu "kandydatów" na powstańców, przy czym większość z nich była bez broni. Ostatecznie na 65 ludzi - żołnierzy, sanitariuszek i łączniczek były 3 pistolety maszynowe i kilka pistoletów ręcznych Oddziału Specjalnego kompanii (tzw. OS). Byłem już doświadczonym żołnierzem i nie mogłem oprzeć się wrażeniu beznadziejności naszej sytuacji. Z tym uzbrojeniem mieliśmy zdobyć Pocztę Główną. Z gołymi rękami na czołgi i bunkry.
         Trzeba pamiętać, że w czasie Powstania Warszawskiego miałem już dwadzieścia lat. Miałem inne podejście niż moi, z reguły młodsi, koledzy. Mój stosunek do Powstania był krytyczny. Raczej nie wierzyłem w to, żeby Powstanie się udało. I to była moja największa tragedia, jeżeli mogę tak powiedzieć. Uczestniczyć w akcji, podejrzewając, że ona musi zakończyć się klęską, a równocześnie mając świadomość, że muszę brać w tym udział. To jest coś wyjątkowo tragicznego. W związku z tym moje dyskusje z kolegami powodowały, że oni ciągle mówili: "Oj, filozof, filozof!" Stąd powstał mój pseudonim "Filozof". Był nadany mi przez kolegów.
         O godz. 16.30 ppor. "Harnaś" zarządził zbiórkę oddziału i wygłosił krótkie przemówienie. Poczułem się trochę lepiej. Dowódca wysłał następnie patrole rozpoznawcze na ul. Marszałkowską i pl. Napoleona w celu zorientowania się w sytuacji, a w szczególności ustalenia, czy istnieje możliwość dotarcia na ul. Królewską i zdobycia obsadzonego przez Niemców tzw. Domu bez Kantów, Niestety, okazało się, że Niemcy ze swych stanowisk na Poczcie Głównej blokowali wszelkie ruchy na pl. Napoleona i wzdłuż ul. Mazowieckiej. W czasie okupacji Poczta Główna znajdowała się tam, gdzie teraz stoi Narodowy Bank Polski. Nasz oddział przemieszczono więc doraźnie do kamienicy na rogu Sienkiewicza i Marszałkowskiej.
         Około godz. 18.00 zajechał przed nią czołg "Pantera" i po chwili wyczekiwania oddał strzał w naszą stronę. Nie wiem, skąd on wiedział, że my się znajdujemy na pierwszym piętrze w narożnym budynku. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ogromna jest siła wybuchu. Pocisk przebił front budynku i rozerwał się na przeciwległej ścianie zabijając jednego z naszych kolegów i ciężko raniąc w twarz drugiego.
         Mieliśmy sanitariuszki, ale nie było materiałów. Sprowadzono więc z sąsiedztwa lekarza z torbą narzędzi. Lekarz zapytał:
         - "Czy ktoś z was zna się troszeczkę na medycynie?"
         Byłem wówczas już na IV roku medycyny, której uczyłem się w szkole doc. J. Zaorskiego. Zgłosiłem się na ochotnika do pomocy w zabiegu operacyjnym.
         Było to moje pierwsze: zetknięcie z ciężko rannym. Była to straszna operacja. Kolega miał zmasakrowaną twarz. Proszę wyobrazić sobie młodego chłopca, który ma pomagać przy szyciu twarzy, która ma zmiażdżoną żuchwę, powybijane zęby, oko na wierzchu i tak dalej, i tak dalej. To było straszne przeżycie. Nie wiem, w jakim stopniu pomogłem lekarzowi, ale tę operację będę pamiętał do końca życia. Niestety, stan rannego był bardzo ciężki i mimo przeniesienia go do szpitala, w niedługim czasie zmarł.
         Jakby w odwet za te straty Oddział Specjalny wysłany przez "Harnasia" na Marszałkowską ostrzelał przejeżdżający samochód niemiecki i wziął do niewoli pozostałych przy życiu Niemców.
         Zapadła noc, pełna niepewności i oczekiwania. W międzyczasie przyszedł rozkaz przekwaterowania się na ul Mazowiecką ("Harnaś" wybrał zespół budynków przy ul, Mazowieckiej 4 i zaatakowania Poczty Głównej od strony Świętokrzyskiej.
         2 sierpnia we wczesnych godzinach rannych wydzielona grupa kompanii "Grażyna" zajęła pozycję wypadową na ul. Świętokrzyskiej. Rano Niemcy usiłowali wzmocnić załogę Poczty, wysyłając kilka czołgów z oddziałami piechoty od Nowego Światu wzdłuż Świętokrzyskiej. Mimo ich prób zasłaniania się ludnością cywilną, czołgi udało się powstrzymać.
         Do godz. 16 pocztę zaatakowano ze wszystkich stron. Wykuto m.in wyłom w murze od strony Świętokrzyskiej i żołnierze wdarli się na teren Poczty dzięki brawurowemu atakowi pchor. "Wypada" (Witolda Kieżuna). Z pistoletem wpadł on do wartowni. Okazało się, że byli tam tylko pocztowcy, ochrona poczty, nie prawdziwi żołnierze. Krzyknął: "Ręce do góry!" i wszyscy podnieśli ręce. A było ich chyba z dwunastu czy czternastu. Zabrał im dwanaście karabinów, a im kazał iść z wyciągniętymi rękami. Sam aresztował dwunastu Niemców zdobywając bezcenną dla nas broń, którą rozdano żołnierzom kompanii "Grażyna". Ja otrzymałem karabin, z którego byłem niewymownie dumny. Zdobycie Domu bez Kantów było natomiast niemożliwe, naokoło wszędzie były posterunki niemieckie, czołgi, barykady. Było to zupełnie nierealne.
         Około 6 sierpnia przeniesiono nas na do kamienicy przy Mazowieckiej 4. Była to własność hrabiego Maurycego Potockiego; właściciela m.in. pałacu w Jabłonnie. Hrabia Potocki służył w swoim czasie w armii austriackiej w stopniu rotmistrza. Przywitał nasz oddział, a właściwie naszego dowódcę chlebem i solą, meldując się w zielono-kanarkowym mundurze rotmistrza i oddając się do dyspozycji ppor. "Harnasia". Ponieważ był on równocześnie właścicielem znajdującej się w tej kamienicy restauracji "Pod Kotarą", mieszczącej się na pierwszym piętrze, zaofiarował nam zaprowiantowanie, co w sposób istotny poprawiło nam nastrój i humory. Restauracja "Pod Kotarą" była dość znana, słynna z tego, że w czasie okupacji było to miejsce spotkań konspiracyjnych różnych organizacji. Rotmistrz Potocki na polecenie "Harnasia" chwilowo objął nad nami dowództwo. Był to naprawdę dzielny człowiek, który zasłużył się całemu naszemu zgrupowaniu, wspomagając nas nie tylko prowiantem.Andrzej Danysz ps. "Filozof"(drugi od lewej) wśród kolegów z "Grażyny"

         6 sierpnia w związku ze znacznym zwiększeniem stanu uzbrojenia i odegraniem istotnej roli w zdobywaniu Poczty Głównej powstało zgrupowanie "Harnaś", w skład którego weszła m.in. kompania "Grażyna". Jego zadaniem była obrona linii Traugutta - Czackiego - Świętokrzyska, a w dalszym planie zdobycie Komendy Policji i Kościoła św. Krzyża.
         Z tego okresu względnego spokoju pamiętam pewne wydarzenie. Na placu Napoleona (teraz Plac Powstańców Warszawy) stał gmach o nazwie "Prudential" (teraz hotel "Warszawa"). Był to wybudowany przez Amerykanów najwyższy budynek w Warszawie. Po zdobyciu przez nas placu Napoleona zawiesiliśmy na szczycie "Prudentialu" polską, biało-czerwoną flagę. Niemcy się uwzięli, żeby tę flagę strącić przy pomocy celnych strzałów z działa czołgowego. Myśmy się na początku strasznie cieszyli, bo oni chyba z pięć strzałów oddali, wszystkie niecelne. Klaskaliśmy, cieszyliśmy się. Po kilku niecelnych strzałach Niemcom udało się jednak flagę strącić. Dla nas, chłopców siedemnasto-, osiemnasto- czy dziewiętnastoletnich to była dzika radość, że możemy coś robić, czego nie można było zrobić przez tyle lat okupacji.

         W tym czasie Zgrupowanie "Radosław", w skład którego wchodził batalion "Zośka" toczyło ciężkie walki na Woli. Mój młodszy brat Witold Maciej Danysz ps. "Jeleń", walczył w I kompanii "Maciek" batalionu "Zośka". W akcji przeciw Niemcom w pewnej chwili dostał rozkaz, aby zaatakować samochód, w którym byli esesmani. Gdy się do niego zbliżał, jeden z esesmanów, którego uważano za zabitego, podniósł się i strzelił bratu dwu- lub trzykrotnie w brzuch. Wtedy rana w brzuch była praktycznie śmiertelna. Zaniesiono brata do szpitala Karola i Marii. Był to szpital dziecięcy.
         Był tam między innymi lekarz Władysław Barcikowski, późniejszy generał. On był chirurgiem, a jego żona anestezjologiem. Przyszedł, zobaczył mego brata, machnął ręką i powiedział:
         - "Z niego już nic nie będzie."
         Ale jego żona zobaczyła młodego, 17-letniego chłopca. Żal się jej go zrobiło i ubłagała swego męża:
         - "Słuchaj, popróbuj zrobić operację. Wytnij te poszatkowane jelita."
         I on wyciął bratu 7 m jelita i zaszył brzuch.
         Po kilku dniach szpital został zdobyty przez Ukraińców. Ukraińcy podpalali cały szpital. Powiedzieli:
         - "Kto może chodzić, niech wychodzi".
         Grupę tych, którzy wyszli esesman poprowadził do Szpitala Wolskiego. Były tam pielęgniarki, lekarze, lżej ranni, no i mój ranny brat. Potraktowano go jako chorego cywila.
         Po drodze była bardzo dramatyczna chwila. Do esesmana przyjechał na motorze żołnierz z rozkazem. Ten powiedział:
         - "Według rozkazu mam stąd zabrać komendanta szpitala. Komendant szpitala wystąp".
         Komendant szpitala wraz z oddziałami "Gustawa" (a więc moimi) przeszedł na Stare Miasto.
         - "Nie ma komendanta".
         Niemiec powiedział:
         - "Mnie to nie obchodzi. Jeśli w ciągu 3 minut nie zjawi się komendant szpitala, to ja wszystkich was rozstrzelam."
         I postawił karabin maszynowy. Wtedy jeden z lekarzy, który nie miał nic wspólnego z dowództwem, kierownictwem tego szpitala wystąpił i powiedział:
         - "Ja jestem komendantem szpitala".
         Esesman wyjął pistolet i zastrzelił go na miejscu.
         Grupa doszła do Szpitala Wolskiego. W szpitalu brat został położony na łóżku z innym chorym. W pewnym momencie przyszedł rozkaz:
         - "Wszyscy, którzy przyszli ze szpitala Karola i Marii - na dół!"
         Tych, co zeszli - rozstrzelano. Siostra szarytka, która tam była powiedziała do brata:
         - "Schowaj się pod siennik, na sienniku będzie leżał drugi chory, może się uratujesz".
         I rzeczywiście tak było, brat się uratował.
         Po podleczeniu się w szpitalu brat trafił do Żyrardowa, do naszego wuja Wiesława Strzałkowskiego, który był urzędnikiem w miejscowym magistracie. Wujowi udało się załatwić dla brata papiery zezwalające na poruszanie się na terenie Generalnej Guberni. Korzystając z tych papierów brat pojechał później do Krakowa.

         Najbardziej tragiczny dla kompanii "Grażyna" okazał się 15 sierpnia. Rozpoczął się ostrzałem z miotacza min tzw. krowy, początkowo "Prudentialu" a potem rejonu Mazowieckiej. Myśmy nazywali te miotacze "krowy" albo "szafy". "Szafy", dlatego, że zawsze był taki charakterystyczny zgrzyt, gdy naciągali sprężyny. A "krowy", dlatego, że wystrzał "krów", z reguły było to sześć pocisków, przypominał troszeczkę ryk krowy. Pierwsze miny wznieciły pożar w kamienicy przy Mazowieckiej. Trzy dalsze pociski zapalające (fosfor!) wpadły na podwórze. Na dodatek jeden z nich trafił w zgromadzone przed wejściem do tylnej oficyny butelki z benzyną, których było ze trzydzieści.
         Chwilę wcześniej ogłoszono alarm i wszyscy wybiegli na podwórze. Jeden z plutonów, akurat trzeci pluton, w którym ja byłem, był już gotowy, ustawiony w szeregu. I chyba trzynaście osób z tego plutonu, stanęło w płomieniach. To było coś przerażającego. Do dzisiaj pamiętam i słyszę ryk bólu palących się ludzi...
         Rozszalało się piekło. Płonący fosfor i benzyna obróciły kilku żołnierzy z plutonu w żywe pochodnie. Widziałem dantejskie sceny. Wśród ogarniętych płomieniami był im.in. dowódca III plutonu pchor. "Kocio" (Bolesław Koucki). Jakimś cudem byłem nietknięty i rzuciłem się do gaszenia płonących kolegów.
         Pamiętam, że m.in zająłem się pchor. "Kocio". Po ugaszeniu na nim fosforu zabaczyłem, że miał oberwaną rękę i całkowicie spaloną skórę twarzy, ramion i górnej części tułowia. Pamiętam, że trzymałem jego głowę na kolanach. W pewnym momencie odzyskał przytomność, podniósł się na jednej ręce, zobaczył, że nie ma drugiej i że jest właściwie cały spalony i zemdlał. Wiem, że niedługo potem zmarł w strasznych męczarniach mimo przeniesienia do szpitala.
         Największe straty poniósł III pluton, w którym służyłem. Zmarłych pochowano na cmentarzu zgrupowania, na ulicy - o makabrycznej w tym kontekście nazwie - Dowcip.
         Kwaterę czasowo przeniesiono na Świętokrzyską 17, ale kiedy się okazało, że na Mazowieckiej ocalała lewa oficyna i tyły kamienicy, powrócono na starą kwaterę.
         20 sierpnia zapadła decyzja o ataku na Komendę Policji i Kościół św. Krzyża, których to obiektów broniło około 200 Niemców. Doszło do brawurowej wspólnej akcji "Harnasia" i "Lewara", która zakończyła się pełnym sukcesem.
         Pamiętam epizod z Kościoła św. Krzyża. Po zdobyciu kościoła przez kilka dni trzymaliśmy w nim warty. Tam jest główne wyjście oraz drzwi po lewej i po prawej stronie. Siedziałem po lewej stronie. A przed nami była postać Chrystusa. W pewnym momencie nadjechał z lewej strony, od ul. Królewskiej, czołg. Dla nas to była gratka. Ktoś powiedział:
         - "To atakujemy".
         Rzuciliśmy butelki z benzyną i granaty zapalające, niestety nie udało się czołgu zapalić. Niemcy zorientowali się, gdzie jesteśmy. Czołg obrócił działo i zaczął do nas celować. Całe szczęście, że wieża obracała się powoli, zdążyliśmy uskoczyć za filar.
         Inny epizod z tego samego miejsca. Z boku kościoła była mała kapliczka, teraz już jej nie ma. Zorientowałem się, że słychać przez okienko kapliczki głosy niemieckie. Niemcy od strony Traugutta przebijali i borowali dziury. Chcieli zrobić podkop pod kościołem i wysadzić go w powietrze. Uznałem, że to jedyna okazja, żeby ich obrzucić granatami. I rzuciłem granat. Niestety, zbyt mało wyczekałem. Przy granacie trzeba z reguły czekać trzy sekundy, najlepiej odliczyć "sto dwadzieścia jeden, sto dwadzieścia dwa i sto dwadzieścia trzy". Jeżeli rzucający się pomyli, to zrobi za wolno, granat wybuchnie mu w ręku. Popełniłem inny błąd. Rzuciłem za wcześnie, bo usłyszałem stuk granatu po drugiej stronie i tupot uciekających Niemców. Potem granat oczywiście wybuchł, ale prawdopodobnie nic Niemcom nie zrobiłem. Za chwilę do kapliczki wpadł granat rzucony przez Niemców. W ostatniej chwili udało mi się uskoczyć za filar. W ten sposób się uratowałem.
         3 września rozpoczęło się natarcie Niemców na Kościół św. Krzyża. Rozpoczęli oni podejście od ul. Czackiego, borując dziury w celu umieszczenia ładunku i wysadzenia kościoła. 3 września zginął nasz bohaterski i ukochany przez wszystkich żołnierzy dowódca por. "Harnaś". Była to ogromna strata. Zgrupowanie zostało rozwiązane.
         Dowództwo kompanii "Grażyna" przejął nielubiany i nieszanowany przez podwładnych por. "Ludwik". Niemcy dwukrotnie doprowadzali do wybuchu ładunku pod północną ścianą kościoła. Drugi wybuch był tak silny, że zawaliła się podłoga. W tym momencie byłem w środkowej nawie i wpadłem po ramiona, z gruzami, do tzw. dolnego kościoła. Koledzy pomogli mi wydobyć się stamtąd. Cudem nie uległem poważniejszym poranieniom. Przez powstały w ścianie wyłom Niemcy, używając miotaczy płomieni i karabinów maszynowych wyparli nas z: kościoła.
         6 września "Grażyna" opuściła kościół. Następnie rozpoczęły się systematyczne naloty stukasów na ruiny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i na Komendę Policji, ciągle znajdujące się w naszych rękach. Cała Komenda Policji płonęła, ale tam myśmy trzymali wartę. Rozpoczęły się naloty sztukasów. Sztukasy to jest straszna broń psychologiczna. Lecąc nisko nad celem, który bombardują wydają taki specjalny, przerażający gwizd. Jeden z moich kolegów trzymał wtedy wartę. Niemcy zbombardowali sąsiedni budynek, gdzie w czasie okupacji była księgarnia Gebethnera i Wolffa. Zawaliła się cała ściana i zasypała go. Nie wiedziałem, co robić. Bałem się, że jeśli pójdę go ratować, to mnie zastrzelą. Przełamałem się, pobiegłem i odgrzebałem go stamtąd. To nie było bohaterstwo. Zrobiłem to raczej z tchórzostwa. Bałem się wyrzutów sumienia i poczucia braku odpowiedzialności, że nie poszedłem ratować człowieka, kolegi.
         Oddziały stopniowo wycofywały się do ruin Poczty a następnie do "Prudentialu". Któregoś dnia po ostrzale najcięższego moździerza dowódca kompanii por. "Ludwik" zebrał nas i oznajmił, że dowództwo powstania nie podało swego miejsca postoju i on uważa, że jest to koniec powstania, Zaproponował rozpuszczenie żołnierzy, z których każdy na własną rękę powinien się ratować.
         Wówczas jeden z dowódców plutonu ppor. Jan Wojtkiewicz ps. "Wiera" powiedział:
         - Panie poruczniku, tak nie można, Chłopcy, teraz ja obejmuję kompanię i poprowadzę was na drugą stronę Alej Jerozolimskich, gdzie zgłosimy się do dyspozycji dowództwa".
         Por. "Ludwik" gdzieś się ulotnił, a my pod nowym dowództwem przeszliśmy, a właściwie przeskoczyliśmy Aleje. Tam czekała na nas przykra niespodzianka. Oddział żandarmerii powstańczej uznał nas za dezerterów, polecił oddać broń i wcielił do kompanii karnej. Zadaniem kompanii karnej było budowanie barykad pod ostrzałem albo noszenie prowiantu z magazynów Haberbuscha.
         Wytrzymałem kilka dni. Byłem rozgoryczony i wściekły. Dlaczego spotkał nas taki despekt? Napisałem raport do dowództwa z prośbą o przeniesieni mnie, studenta IV foku medycyny, do służby zdrowia. Moja prośba została bardzo szybko spełniona.
         Szpital PCK, do którego dostałem przydział, mieścił się w dużym mieszkaniu na pierwszym piętrze przy ul. Koszykowej. Spotkałem się z bardzo życzliwym przyjęciem i propozycją pracy jako pomoc-asysta przy zabiegach operacyjnych i opatrunkowych. Już po kilku dniach zdałem sobie sprawę jak niewiele umiem z zakresu medycyny praktycznej, która była potrzebna w tej konkretnej sytuacji. Chirurdzy chcieli koniecznie, żebym im pomagał przy operacjach, a ja nie umiałem ani wiązać, ani szyć. Mogłem tylko służyć jako sanitariusz. Równocześnie widziałem, że szpitalowi brakuje żywności. Zaproponowałem komendantowi, że zamiast źle wykonywać pracę pomocnika chirurga, zajmę się aprowizacją szpitala. Powiedziałem komendantowi:
         - "Proszę pana, jak mam być złym sanitariuszem, to będę dobrym zaopatrzeniowcem".
         W tym strasznym okresie, gdy pracowałem jako żołnierz karnej kompanii, poznałem drogi prowadzące do magazynów Haberbuscha wypełnionych ogromnymi ilościami jęczmienia. Komendant z radością przystał na moją propozycję, Zażądałem oficjalnego pisma uprawniającego mnie do pobierania z magazynów Haberbuscha określonej ilości jęczmienia. Teraz pozostał problem transportu, tzn. ludzi, którzy zgodziliby się w niebezpiecznych warunkach, pod ostrzałem nosić jęczmień z Woli do południowego Śródmieścia.
         Mając pismo i wolną rękę ze strony przełożonych, zacząłem werbować ochotników do kolumny transportowej. Chodziłem po prostu po piwnicach, ogłaszając, że poszukuję ochotników do przenoszenia worków z jęczmieniem od Haberbuscha do szpitala na Koszykowej. Obowiązywała zasada: każdy ma obowiązek przenieść 20 kg dla szpitala, wszystko co ponad, to dla siebie. W Śródmieściu panował głód, jak więc można się było spodziewać, chętnych było aż nadto.
         Zorganizowałem grupy po 20-30 osób, z własnymi workami. Wyprawa rozpoczynała się wcześnie rano. Początkowo szło się piwnicami, potem stopniowo "górą". Trzeba było przeskakiwać przez Aleje pod groźbą ostrzału z niemieckiego czołgu obserwującego powstańczy wykop, który ze względu na tunel linii średnicowej, w pewnym odcinku był prawie bez osłony.
         Droga w jedną stronę trwała kilka godzin. Z powrotem jeszcze dłużej, ponieważ każdy z nas, ja naturalnie również, dźwigał co najmniej 30 kg jęczmienia. Co to znaczy przeciskać się na klęczkach niskimi wyłomami w murach piwnic, wie tylko ten, kto to przeżył.
         Od tego momentu rozpoczęło się dla szpitala prawie "jedwabne" życie. Nie tylko każdy chory mógł dostać codziennie zupę "plujkę" z jęczmienia, ale równocześnie za jęczmień w drodze wymiany otrzymywaliśmy dla szpitala inne "wiktuały", ponadto leki i opatrunki. Ja swój nadmiar jęczmienia za każdym razem, przez wiele godzin nocnych, mieliłem ręcznym młynkiem otrzymując bezcenną kaszę. Ponieważ miałem kontakt ze swą matką, donosiłem jej i osobom, które ją wówczas w Śródmieściu przechowywały, kaszę jęczmienną, która wówczas była już prawie jedynym pożywieniem. Matka przebywała wówczas w piwnicy państwa Stefanowskich w domu na ul. Marszałkowskiej przy ul. Hożej. A dni mijały.
         Przeżyliśmy w stanie całkowitej euforii nalot kilkuset liberatorów amerykańskich ze zrzutami broni i amunicji. Do dziś pamiętam nieprawdopodobne uniesienie, które, opanowało wszystkich. Ludzie rzucali się sobie w objęcia, śmiali, płakali. Niestety, ponad 80% zrzutów trafiło w ręce Niemców i trudno się było temu dziwić, jeśli uwzględni się fakt, że samoloty leciały na wysokości 10 tysięcy metrów.
         20 września wybrałem się z naszą grupą "tragarzy" do .'Haberbuscha. Jeszcze przed Marszałkowską natrafiliśmy na silny ostrzał z granatników - mówiono, że amerykańskich, zrzuconych z liberatorów. Gdy przebiegaliśmy przez jedno podwórko, trafiły nas dwa czy trzy pociski.
         Na moich oczach odłamek prawie oderwał głowę biegnącemu przede mną, człowiekowi z grupy transportowej. Poczułem mocne uderzenie, ale biegłem dalej. Wpadłem do bramy i natknąłem się na jakąś sanitariuszkę, która wykrzyknęła:
         - "Ależ pan jest ranny!"
         I złapała mnie za prawą rękę. Wtedy dopiero poczułem ból. Krzyknąłem.
         W tej samej kamienicy, w piwnicy, mieścił się punkt opatrunkowy. Sanitariuszka zaprowadziła mnie na dół, tam zastałem kilkunastu rannych czekających na opatrunek. Jednocześnie zjawili się moi ludzie. Poprosiłem, aby wrócili do szpitala i zawiadomili komendanta o moim zranieniu. Zorientowałem się, ze jestem ranny w rękę, w nogę, w brzuch i w twarz. Miałem kłopoty z mówieniem. Potem okazało się, że miałem urwany kawał języka. Najważniejsza, jak się potem okazało rana w brzuch była spowodowana odpryskiem cementu i nie penetrowała do jamy brzusznej.
         Pomoc z mojego szpitala nadeszła po kilku godzinach. Byłem już prowizorycznie opatrzony, ale znajdowałem się w szoku, Makabrą był transport. Leżałem na noszach, które nie mieściły się w ciasnych przejściach między piwnicami. W kilku miejscach musiałem się zwlec z noszy i na czworakach przeczołgać przez ciasne przejścia. W szpitalu PCK, bardzo troskliwie zajęli się mną moi przełożeni - chirurdzy. Najwięcej kłopotu sprawiała im rana twarzy. Zszyli tylko przeciętą wargę, pozostawiając pękniętą żuchwę, zęby i język na "łaskę Boską". Niepokoiła ich również rana w nodze, tuż obok dołu pachwinowego i w pobliżu dużych naczyń, na szczęście, nieuszkodzonych. Próbowali zszyć ranę. Potem okazało się, że było to daremne. Rana zropiała i szwy się rozeszły.
         Moi przełożeni wiedzieli, gdzie mieszka moja matka, zawiadomili ja o moim stanie. Matka odnalazła mnie w szpitalu i zajęła się mną serdecznie a co najważniejsze, skutecznie. Miałem zapalenie dna jamy ustnej, straszny obrzęk gardła, dusiłem się. Mowy nie było abym cokolwiek jadł. Z ust przez cały czas ciekła ślina z ropą. Tylko czasami wlewano mi łyżeczką trochę wody i płynów. Mojej matce udało się zdobyć gdzieś jedyny wtedy dostępny sulfonamid, Prontosil rubrum. Z pewnością on mnie uratował. To był cud. Byłem jednak krańcowo wyczerpany i osłabiony.
         Tymczasem nastąpiła kapitulacja powstania. Po zakończeniu powstania do szpitala weszli Niemcy. Zostałem zaliczony do ludności cywilnej i jako nie nadający się do transportu wraz z innymi chorymi i rannymi pozostałem w szpitalu. Ze mną pozostała też matka.
         Szpital zostawiono na razie w spokoju. W czasie pierwszych kilkunastu dni października dokoła słyszeliśmy wybuchy min, którymi Niemcy wysadzali okoliczne domy, podpalając je następnie miotaczami płomieni. Leżałem w szpitalu prawie trzy tygodnie, mój stan był bardzo ciężki. Niemcy zawiadomili nas, że zostaniemy wywiezieni samochodami ciężarowymi do Piastowa, gdzie znajdował się obóz przejściowy dla wysiedlonej z Warszawy ludności cywilnej. Była tam wielka hala, na kilka tysięcy osób. Tam umieścili mnie razem z matką. Leżałem praktycznie na ziemi.
         Udało mi się zdobyć opaskę Czerwonego Krzyża, co umożliwiło mi razem z matką wyjście poza obręb hali fabrycznej, gdzie byliśmy zgromadzeni. Byłem oczywiście bez żadnych dokumentów. Próbowałem zdobyć jakieś papiery. Pojechałem do Żyrardowa, bo EKD działało. W Żyrardowie miałem wuja. Wuj powiedział, że dotarł do niego mój brat, któremu załatwił dokumenty, ale mnie już nie może pomóc. Złożyło się jednak tak szczęśliwie, że spotkałem tam jednego z moich kolegów ze szkoły Zaorskiego, który wystarał mi się o fałszywą kennkartę wystawioną na moje prawdziwe nazwisko.moja fałszywa kennkarta

         W Piastowie przeżyłem chwilę niewymownej rozkoszy, którą będę pamiętał do końca życia. Moja matka kupiła mi bułkę z salcesonem, który zwisał poza jej brzegi. Zjadłem a właściwie pożarłem ją w oka mgnieniu.
         Rany wymagały stałych zmian opatrunków, ale żyłem i wszystko wskazywało na to, że będę żył. Dodatkowo bardzo pozytywnym momentem była obecność mojej matki. Potem transportem wywieziono nas w kierunku Krakowa. Pociąg był nawet osobowy, z przedziałami. Nie wiedzieliśmy, gdzie nas wiozą. Na wszelki wypadek uciekliśmy, wyskakując z pociągu w Płaszowie, skąd dotarliśmy do znajomych w Krakowie. Tam, na Stradomiu mama miała znajomych, którzy nas przytulili.

Dalsze losy

         Po zamieszkaniu w Krakowie zgłosiłem się do szpitala gdzie zostałem zatrudniony jako sanitariusz. Pracowałem, mimo nie zagojonych ran, w szpitalu popowstańczym zlokalizowanym w budynku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 7.
         Udało mi się nawiązać kontakt z ekspozyturą Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" w Krakowie. Dzięki temu matka i ja dostawaliśmy darmowe obiady. Potem dołączył do nas brat. Stwierdzono u niego ciężką gruźlicę, która rozpoczęła się pod koniec okupacji.
         18 stycznia 1945 r. Kraków został wyzwolony przez wojska gen. Koniewa, któremu udało się zdobyć miasto praktycznie bez walk ulicznych a więc zniszczeń. W tym momencie mogliśmy już legalnie zamieszkać w mieszkaniu na Stradomiu. Po pewnym czasie dotarł do nas ojciec.
         Ojciec w czasie powstania przebywał w okolicach Sokołowa Podlaskiego, który wcześniej został wyzwolony przez wojska rosyjskie. Powołano go do Wojska Polskiego i mianowano dowódcą 1 Białostockiego Pułku Aprowizacyjnego. Pułkiem tym dowodził do zakończenia działań wojennych, docierając do Berlina. W międzyczasie został mianowany do stopnia podpułkownika. Po zakończeniu wojny pułk, którym ojciec dowodził przesunięto do Szamotuł. Stamtąd ojciec przyjechał do Krakowa i odnalazł swoją rodzinę.Michał Danysz w stopniu podpułkownika

         Mój brat, Maciek, poprosił ojca, aby przyjął go w szeregi pułku. Ojciec zgodził się na to, mając nadzieję, że zapewni mu w ten sposób dobre odżywianie w celu poprawienia stanu jego zdrowia.
         Brat mój był zażarty antykomunistą. Wykorzystując dogodny moment, ze sfałszowaną przepustką uciekł do Berlina, do Amerykanów. Został na zachodzie, dotarł do Bari na południu Włoch. Tam skończył podchorążówkę i zdał maturę. Niestety nie skończyły się jego kłopoty z gruźlicą. We Włoszech ciężko się rozchorował. Amerykanie chcieli tę gruźlicę wyleczyć i przetransportowali go do Anglii. Tam zrobili mu rzecz, którą teraz uważa się za niewłaściwą a nawet zbrodniczą, tzw. wyrwanie nerwu przeponowego po to, aby jedna część przepony nie ruszała się - takie unieruchomienie płuca. Teraz za takie coś zastosowano by wobec lekarza odpowiedzialność karną.
         Później dowiedzieliśmy się o losach brata i namówiliśmy go, aby przyjechał do Polski. Był już trochę podleczony, gdy się na to zdecydował. Wrócił do kraju, ukończył Wyższą Szkołę Handlową, pracował jako dziennikarz, zajmował się zagadnieniami ochrony przyrody.Michał Danysz z synami

         Ja zostałem w Krakowie i tam zapisałem się na wydział lekarski.karta biblioteczna Andrzeja Danysza na UJ na poniemieckim formularzu

         W 1947 roku uzyskałem absolutorium, w 1948 roku otrzymałem dyplom lekarza. Pracowałem na anatomii, a potem na farmakologii. W 1949 r. uzyskałem tytuł doktora medycyny. A w 1950 roku zostałem powołany do wojska. Oczywiście za żadne skarby nie chciałem być w tym ludowym wojsku. Próbowałem sobie coś tam powstrzykiwać, żeby uzyskać efekty badań odpowiednie do uzyskania zwolnienia. Nie udało mi się to, miałem za małe doświadczenie.
         Moim bezpośrednim przełożonym był profesor Janusz Supniewski. Był to słynny uczony. Skończył dwa fakultety: chemię i medycynę. Syntetyzował różne związki chemiczne, które mogłyby działać leczniczo.
         Powiedział mi on:
         - "Proszę pana, piętnaście miesięcy to pan nawet nie będzie wiedział, kiedy to upłynie".
         Posłuchałem jego rady. Niestety moja przygoda z wojskiem trwała aż do 1957 r. Potem mogłem już rozpocząć "cywilną" pracę naukową.
         W międzyczasie w roku 1950 zawarłem związek małżeński z Wiesławą Dec. W roku 1951 urodziła mi się córka Beata, a w 1957 syn Wojciech.młodzi małżonkowie Wiesława i Andrzej Danysz

         W 1961 r. obroniłem pracę habilitacyjną i zostałem docentem. W 1970 r. uzyskałem stopień profesora nadzwyczajnego a w 1980 r. profesora zwyczajnego.profesor Andrzej Danysz

         Przez cały okres rządów komunistycznych w Polsce konsekwentnie nie przyznawałem się do jakiejkolwiek działalności konspiracyjnej. Na wszelki wypadek miałem fałszywą legitymację PAL - Polskiej Armii Ludowej. Gdyby dowiedziano się, że miałem coś wspólnego z NOW moje losy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Większość moich kolegów siedziała w więzieniach. Witold Kieżun na początku siedział w sowieckim łagrze, potem był więziony przez UB. Inny mój kolega, Jerzy Butwiłło też siedział we Wronkach.
         Po 1989 r. mogłem wreszcie ujawnić swoją działalność konspiracyjną w czasie okupacji hitlerowskiej. Uzyskałem uprawnienia kombatanckie, a w związku z ciężkimi ranami odniesionymi w czasie Powstania Warszawskiego, kartę inwalidzką.

Andrzej Danysz

opracowanie: Maciej Janaszek-Seydlitz


     

Andrzej Danysz
ur. 22.02.1924 r. w Warszawie
kapral podchorąży Armii Krajowej
ps. "Filozof"
kompania "Grażyna" batalion AK "Gustaw-Harnaś"


Copyright © 2011 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.