STATUT

STOWARZYSZENIA PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944


Uchwalony w dniu 28 listopada 2009 r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
III. CZŁONKOWIE
IV. ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA
V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
VI. ZMIANA STATUTU
VII. LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA


Statut Stowarzyszenia w formacie MS Word do pobrania.I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, zwane dalej Stowarzyszeniem, ustanowione zostało w dniu 8 grudnia 2003 r. przez członków i sympatyków Związku Powstańców Warszawskich.

§ 2. Stowarzyszenie jest zawiązane dla kultywowania pamięci o bohaterskim powstańczym zrywie 1944 r. i o heroizmie ludności Warszawy.

§ 3. 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4. 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 7. Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie patriotycznych tradycji narodowych w szerokim kontekście naszych dziejów, a w szczególności utrwalanie pamięci o Powstaniu Warszawskim 1944, oraz wychowywanie pokoleń w duchu miłości do Ojczyzny, znajomości własnych dziejów, wzajemnego szacunku, tolerancji, poczucia godności i humanizmu.

§ 8. Stowarzyszenie swoje cele realizuje w szczególności przez:

1) własne inicjatywy oraz współpracę z każdą instytucją czy organizacją społeczną i młodzieżową zainteresowaną upowszechnianiem wiedzy o współczesnych dziejach naszego narodu, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości, rozwojem świadomości narodowej i obywatelskiej oraz umacnianiem poczucia patriotycznego;
2) organizowanie festynów, wystaw, konkursów, wernisaży, loterii, kwest pieniężnych i rzeczowych oraz innych imprez okolicznościowych.
3) prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 9. Stowarzyszenie dla realizacji swojego celu może na podstawie porozumień i umów współpracować ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi, organami administracji, państwowymi i prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz wstępować we wszystkie dopuszczalne prawem powiązania organizacyjno-prawne.

§ 10. 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność statutową na społecznej pracy Członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do realizacji swoich celów.
III. CZŁONKOWIE


§ 11. 1. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, zamieszkali w kraju i za granicą, mający ukończone 18 lat, pragnący realizować cele zapisane w Statucie Stowarzyszenia, nie pozbawieni praw publicznych, którzy złożą wypełnioną deklarację członkowską. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być także osoba prawna.
3. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, przy czym bierne prawo wyborcze przysługuje członkom mającym roczny staż członkowski;
2) podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania czynnego udziału w działalności na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
2) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) opłacenia wpisowego niezwłocznie po przyjęciu w poczet członków;
4) regularnego opłacania składek.

§ 13. 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
2) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
4) śmierci.

§ 16. 1. Zarząd może pozbawić członkostwa w drodze uchwały w przypadku:
1) popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) zalegania z opłatą składek przez co najmniej sześć miesięcy.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
IV. ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA


§ 17. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18. 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym na żądanie co najmniej jednego uprawnionego członka zwyczajnego, bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 19. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także członkowie wspierający i honorowi.
3. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i przez władze Stowarzyszenia,
101) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) powoływanie Komisji Specjalnej do rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd podaje termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia do wiadomości wszystkich członków na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Tryb zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest analogiczny, jak w ust. 5.
7. Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż w pół godziny później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
9. Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona każdorazowo przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.

§ 21. 1.Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 7-9 osób, w tym z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza i członków. O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
3. Do właściwości Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) wybór ze swojego grona i odwołanie z funkcji zastępców Prezesa, skarbnika i sekretarza, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia,
4) sporządzanie planów pracy i budżetu,
5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) przyjmowanie w poczet członków i pozbawianie członkostwa,
11) podejmowanie uchwał w sprawach zatrudniania pracowników i tworzenia stanowisk pracy,
12) powoływanie zespołów i komisji.
4. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub zastępcy Prezesa.

§ 22. 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. O liczbie członków Komisji w danej kadencji decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. Komisja konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
3. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
5. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 23. 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub w Komisji,
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie.
2. Miejsce członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego członkostwo ustało, w drodze kooptacji zajmuje do końca kadencji osoba, która w wyborach do tych władz uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż połowy liczby członków tych władz.
3. W przypadku braku możliwości kooptacji Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 24. 1. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może tworzyć zespoły i komisje.
2. Członkami komisji Stowarzyszenia mogą być także eksperci nie będący członkami Stowarzyszenia.
V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 25. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z własnej działalności statutowej,
4) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 26. 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu w tym Prezesa, jego Zastępcy lub Skarbnika.

§ 28. 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Stowarzyszenie nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, o których mowa w ust. 1, w szczególności jeżeli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, o których mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby, o których mowa w ust.1.
VI. ZMIANA STATUTU


§ 29. 1. Statut może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) jedna czwarta liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
VII. LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA


§ 30. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
2. Likwidatorów Stowarzyszenia wyznacza Walne Zgromadzenie, na tym samym posiedzeniu, na którym została podjęta uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określając równocześnie cele, na realizację których ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu.