Cele Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie patriotycznych tradycji narodowych, a w szczególności kultywowanie pamięci bohaterskiego zrywu powstańczego 1944 roku, a także wychowywanie młodych pokoleń w duchu miłości do Ojczyzny, znajomości własnych dziejów, szacunku, tolerancji i poczucia godności, Stowarzyszenie skupia osoby w różnym wieku i różnych zawodów, akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia i przekonane o potrzebie aktywnego pielęgnowania pamięci Powstania Warszawskiego, doceniające znaczenie żywej pamięci powstańczych idei, wartości i wzorów osobowych w integracji współczesnych pokoleń i tożsamości narodowej.
grupa inicjatywna Stowarzyszenia, grudzień 2003 r.


Statut Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy KRS 0000199533

Nasz adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944,
ul. Długa 22,
00-238 Warszawa

Tel. +48 604 050 232 Prezes
+48 604 444 131 Zastępca Prezesa
+48 660 410 933 Zastępca Prezesa

Email: send an e-mail sppw1944@wp.pl

Nr REGON: 015777547
NIP: 525-23-05-960

Nasze konto bankowe:
PKO BP SA I Oddział Centrum Warszawa
nr 68 1020 1013 0000 0702 0107 9979

Zarząd
Maciej Białecki - Prezes
Maria Poprawa - Zastępca Prezesa
Barbara Rumianek - Zastępca Prezesa
Ewa Furmańska - Sekretarz
Franciszek Cepek - Skarbnik
Iwona Rusek - Członek
Piotr Śmiłowicz - Członek

Komisja Rewizyjna
Marek Augustyniak - Przewodniczący
Halina Grabowska - Sekretarz
Krystyna Grzelak - Członek

Strona internetowa
http://www.sppw1944.org
Email: send an e-mail list@sppw1944.org
Redaktor naczelny
Maciej Janaszek-Seydlitz - Prezes Honorowy